Regulamin

Regulamin platformy B2B THC Sp. z o.o. Sp. k.
(wersja z dnia 22.05.2024 r.) 

§ 1. Definicje

 1. Sprzedawca - THC Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Uczniowskiej 33, 80-530 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000378303, NIP:9571049441, REGON:221178830, e-mail: biuro@thc.gda.pl., tel: 48 58 342 22 82. 
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, niebędąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, a także osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
 3. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Towar lub Produkt – towary sprzedawane na Platformie B2B znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.
 6. Umowa – umowa sprzedaży na odległość, dotycząca zakupu Towaru bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, która ma dla niego charakter zawodowy, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia na Platformie B2B i jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.
 8. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu.
 9. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Platformie B2B. 
 10. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta Klienta na Platformie B2B.
 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną wymaganą dla korzystania przez Klienta z Platformy B2B. 
 12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy B2B.
 13. Platforma B2B -  Platforma sprzedaży internetowej B2B, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.thc.gda.pl
 14. Panel klienta - oprogramowanie służące do usprawnienia obsługi klientów, które daje możliwość zdobycia najważniejszych informacji dotyczących zamówienia bez angażowania pracowników po stronie firmy.
 15. Dokument księgowy – dokument stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej (np. faktura VAT, rachunek, nota księgowa).
 16. Cena - wartość Towaru wyrażona w walucie polskiej - PLN lub europejskiej - EUR nie zawierająca obowiązującego podatku VAT (cena netto).

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania oraz sposób dokonywania sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B, a także prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. 
 2. Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami.
 3. Każdy Klient dokonujący Zamówienia za pośrednictwem Platformy B2B jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.
 4. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Platformy B2B jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 5. Realizacja Zamówień złożonych poprzez Platformę B2B jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Zasady korzystania

 1. Korzystanie z Platformy B2B oznacza każdą czynność, której celem lub skutkiem jest  dostęp do treści zamieszczonych na Stronie Internetowej Platformy B2B.
 2. Warunkiem technicznym korzystania z Platformy B2B jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet oraz dostępu do Internetu.
 3. Klient zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo Konta Klienta poprzez m.in. ustawienie bezpiecznego Hasła, nieudostępniania danych do logowania osobom nieuprawnionym. 
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy B2B, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Platformy B2B lub jej elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy B2B do celów innych niż jego przeznaczenie. 
 5. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ustępie 3, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta. 
 6. Korzystanie z Platformy B2B może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie.
 7. Platforma B2B jest platformą dostępną publicznie.

§ 4. Zamówienia i ich realizacja

 1. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy towarów, dane techniczne i użytkowe, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na Platformie B2B nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarcie Umowy następuje po wyraźnej akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za treść i prawidłowość informacji o Towarze pochodzących od producenta.
 2. Złożenie i realizacja Zamówień za pośrednictwem Platformy B2B jest możliwe wyłącznie przez przedsiębiorców posiadających numer NIP.  
 3. Dla skutecznego złożenia Zamówienia wymagane jest posiadanie przez Klienta ważnego Konta Klienta.
 4. Do założenia Konta Klienta wymagana jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na podstronie Platformy B2B oraz akceptacja Konta Klienta przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust 6. 
 5. Dla Klientów, z którymi Sprzedawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych (zgromadzonych w oprogramowaniu ERP) dostęp do Platformy B2B jest udzielany na prośbę kontrahenta.
 6. Potwierdzenie rejestracji lub informacja o udzieleniu dostępu do Konta Klienta będzie przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 7. Sprzedawca, po dokonaniu uprzedniej analizy wysłanego formularza rejestracyjnego, zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji i uruchomienia Konta Klienta z przyczyn uzasadnionych interesem Sprzedawcy.  
 8. W celu złożenia Zamówienia Klient jest zobowiązany do zalogowania się do swojego Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła.
 9. Klient kompletuje Zamówienie poprzez wybranie towarów z katalogu umieszczonego na Platformie B2B. Wybrane przez Klienta Towary zostają przeniesione do koszyka zakupów Klienta.
 10. Klient wskazuje w koszyku zakupów:
  a) zamawiane Produkty oraz ich liczbę;
  b) adres, na jaki Produkt wskazany w Zamówieniu ma być dostarczony;  
  c) sposób dostawy;
  d) sposób płatności;
 11. Złożenie Zamówienia następuje po zatwierdzeniu przez Klienta wszystkich informacji związanych z przedmiotem Zamówienia.
 12. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub zamieszcza w Panelu Klienta informację potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Jeżeli Zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji, Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje o tym fakcie Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia oraz umieści informację w Panelu Klienta.
 13. Towar jest wysyłany do Klienta w terminie wskazanym na Platformie B2B lub w Panelu Klienta po opłaceniu Zamówienia i potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca i Klient uzgodnili inaczej w formie dokumentowej.
 14. Po złożeniu Zamówienia i potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedawcę, Sprzedawca wystawi odpowiedni Dokument księgowy. Wystawiony Dokument księgowy będzie dostępny do pobrania w Panelu Klienta.
 15. Klient zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić poprawność danych na Dokumencie Księgowym oraz poinformować Sprzedawcę o ewentualnych nieprawidłowościach. Sprzedawca nie doręcza Dokumentów księgowych w formie innej niż elektroniczna.
 16. Pytania w przedmiocie złożonego Zamówienia oraz uwagi dotyczące funkcjonowania Platformy B2B Klient może kierować do Biura Obsługi Klienta: tel: +48 58 664 92 55, bok@thc.gda.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

§ 5. Płatności

 1. Walutą, w której są wyrażone Ceny Towaru na Platformie B2B jest waluta polska - PLN. Niektóre Ceny mogą być wyrażone w walucie europejskiej - EUR. 
 2. Wszystkie ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT.
 3. Klient może wybrać formę płatności: 
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy; 
  b) płatności internetowe za pośrednictwem dostępnych na Platformie B2B form. 
 4. Procesorem płatności online jest serwis Przelewy24, należący do PayPro S.A.
 5. Klient dokonuje płatności za Zamówienie: 
  a) po złożeniu Zamówienia przed wysłaniem towaru,
  b) w indywidualnie uzgodnionych w formie dokumentowej przypadkach - w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą, po wysłaniu Towarów.
 6. W razie braku dokonania zapłaty za Towar w określonym na Platformie B2B lub w Panelu Klienta terminie, Sprzedawca ma  prawo do anulowania złożonego Zamówienia, o czym poinformuje Klienta w Panelu Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość kosztów może być uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Informacja o wysokości kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres. Zmiana adresu dostawy po zawarciu Umowy jest możliwa wyłącznie za zgodą Sprzedawcy i może być uzależniona od uprzedniego uiszczenia dodatkowej opłaty.
 2. Możliwe sposoby dostawy:
  a) transport własny Sprzedawcy;
  b) przesyłka kurierska 
  c) Klient ma możliwość osobistego odbioru Zamówienia. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w Dni robocze w godzinach pracy Sprzedawcy po otrzymaniu zawiadomienia o gotowości do odbioru.
 3. Informacja o kosztach dostawy będzie umieszczona na Platformie B2B w trakcie składania Zamówienia. 
 4. W przypadku nietypowej wagi i wymiarów paczki Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia indywidualnego kosztu dostawy.
 5. Sprzedawca poinformuje Klienta o liczbie orientacyjnych Dni roboczych, potrzebnych do realizacji Zamówienia przed dodawaniem Produktów do koszyka oraz podczas składania Zamówienia.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy lub z przyczyn leżących po stronie podmiotu transportowego.
 7. Klient może zapoznać się z statusem realizacji Zamówienia oraz terminem wysyłki w Panelu Klienta. 
 8. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę ma obowiązek pokwitowania odbioru Towaru poprzez złożenie podpisu. Przyjmuje się, że każda osoba znajdująca się w siedzibie Klienta jest osobą upoważnioną do odbioru Towaru.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta do wysokości Ceny zamówionego Towaru. 
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Klienta, w szczególności za szkody wynikające z dostępu do Konta Klienta przez osoby nieuprawnione, a także w przypadku korzystania przez Klienta z Platformy B2B w inny sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. 
 4. Towar dostarczany jest zgodnie z Incoterms 2020. 
 5. W przypadku odbioru własnego lub transportu przewoźnikiem Klienta stosuje się zasadę FCA.
  W przypadku wysyłki Towaru do Klienta transportem Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy stosuje się zasadę DAP.
  W przypadku wysyłki Towaru do Klienta transportem Sprzedawcy na koszt Klienta stosuje się zasadę FCA.
 6. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towarów jest wyłączona.
 7. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru na żądanie Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za realizację uprawnień gwarancyjnych w przypadku gwarancji udzielonej przez producenta Towaru.
 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby umieszczone na Platformie B2B zdjęcia i opisy Towarów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia ujawnione w treści informacji. 
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania przez Klienta Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji udzielonych przez  producenta. 
 10. W przypadku powstania wątpliwości co do treści umieszczonych na Platformie B2B, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedawcą w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.  

§ 8. Reklamacja

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Sprzedawcy w związku z funkcjonowaniem Platformy B2B. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: biuro@thc.gda.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane oraz wskazać dokładny rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym producenta wydłużonym o 7 dni,  rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji. 
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie. Klienta uzupełni braki w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie zostanie uznane za rezygnację z reklamacji. Ponowna reklamacja jest niedopuszczalna.

§ 9. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
  a) czat;
  b) newsletter.
 2. Usługa samodzielnego generowania oferty polega na możliwości generowania oferty przez Klienta z udostępnionego na Platformie B2B asortymentu do pliku pdf. Oferta zawiera listę wybranych przez Klienta Towarów wraz z obowiązującymi Cenami, w tym cenami indywidualnymi. Oferta jest ważna przez okres zawarty w szablonie oferty.
 3. Usługa chatu polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Sprzedawcą służąca szybkiej komunikacji tekstowej z Klientem.
 4. Usługa newsletteru polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, zarejestrowanych na Platformie B2B.
 5. Usługi wskazane w § 7 ust. 1 Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem usługi Chat, która świadczona jest w godzinach i dniach pracy Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wymienionych usług, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne w świetle przepisów obowiązującego prawa pozostałe części Regulaminu pozostają w mocy i są w pełni skuteczne.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie ogłaszane będą na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień potwierdzonych przez Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu i nie wymagają zgody Klienta
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem miejscowo właściwym będzie sąd siedziby Sprzedawcy, również w przypadku rozwiązania umowy lub jej nieważności albo nie dojścia umowy do skutku.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2024.